Ιστορικός - Συγγραφέας

Ὁ ἀλβανικὸς ἀετὸς

Πηγή: 
Κόντρα

ΔΕν μάς ἔφθαναν τὰ κρῦα τοῦ χειμώνα, δὲν μᾶς ἔφθαναν οἱ ἐπιδημίες, δὲν μᾶς ἔφθανε ἡ οἰκονομικὴ φυματίωση καὶ ἡ ραγδαὶως αὐξανόμενη ἐγκληματικότητα, εἴχαμε καὶ στὶς 22-23 Ἰανουαρίου σὰν καθυστερημένο «μπουναμὰ» καὶ τὴν προκλητικὴ φωτογραφία νεοσυλλέκτων στρατιωτῶν, ποὺ μὲ τὴν κατάλληλη τοποθέτηση τῶν παλαμῶν στὸ στῆθος. σχημάτιζαν τὸν ἀλβανικὸ ἀετὸ. Δύο ἡμέρες μετὰ ἡ φωτογραφία αὐτὴ ἔκανε, μέσῳ τοῦ διαδικτύου, τὸ γύρο ὅλων τῶν ἀλβανόφωνων περιοχῶν τῆς Βαλκανικῆς. Βεβαίως, ἀκούσαμε δηλώσεις περὶ ἄμεσης τιμωρίας τῶν ἐν λόγῳ στρατιωτῶν, ἐνδεχομένως καὶ ἀξιωματικῶν, ποὺ ἐπέτρεψαν σὲ νεοσυλλέκτους νὰ ἔχουν στὸ στρατόπεδο τηλέφωνο φορητὸ, ἱκανὸ πρὸς λήψη φωτογραφιῶν. Ἀρκεῖ, ὅμως, αὐτὸ; Ἐνδέχεται μιὰ τιμωρία τῶν ἐν λόγῳ στρατιωτῶν νὰ συμβάλει στὴν ἡρωοποίησή τους καὶ ἡ ἀλβανικὴ προπαγάνδα νὰ τοὺς προβάλει σὰν μάρτυρες τῆς «ἀλβανικῆς ἰδέας». Ὅπως πολὺ σωστὰ ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα ποὺ μὲ φιλοξενεῖ, «τὸ ζήτημα δὲν εἶναι νὰ τιμωρηθοῦν οἱ φαντάροι. Τὸ ζήτημα εἶναι νὰ βρεθοῦν οἱ ἐμπνευστὲς καὶ διοργανωτὲς τῆς διαδικτυακῆς προπαγάνδας». Διότι τὸ φαινόμενο ἐπαναλαμβάνεται.

Ἀλλὰ καὶ οὔτε τοῦτο ἀρκεῖ. Τὸ ζήτημα εἶναι νὰ βρεθοῦν καὶ νὰ τιμωρηθοῦν οἱ διακινητὲς τῆς ἀλβανικῆς προπαγάνδας μέσα στὴν Ἑλλάδα. Πρόσφατα εἶχα γράψει γιὰ τὴ διαφώτιση ποὺ μοῦ ἔκανε Ἀλβανὸς ταξιτζὴς, ποὺ μοῦ ἔβγαζε Ἀλβανὸ ἀκόμη καὶ τὸν Θεόδ. Κολοκοτρώνη! Συχνὰ στὸ παρελθὸν εἶχα γράψει γιὰ τὴν προπαγάνδα ποὺ γίνεται στὰ Μεσόγεια, εἴτε μὲ τὴν μορφὴ καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων, πνευματικῶν συγκεντρώσεων καὶ ἱστορικῶν –τάχα– μελετῶν. Πρὸ ἐτῶν σὲ ἕνα ἀλβανικὸ ἐντευκτήριο, ποὺ λειτουργοῦσε στὸ κέντρο μεσογείτικου δήμου, ἐρχόταν κάθε Σάββατο εἰδικὸς ἰνστρούχτορας καὶ ἔκανε κατήχηση στοὺς ἐκεῖ ἐργαζόμενους Ἀλβανούς. Δὲν ξέρω, ἄν τὸ ἐντευκτήριο τοῦτο λειτουργεῖ ἀκόμη, ξέρω μόνο ὅτι ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισμὸς προωθεῖται συστηματικὰ ὄχι μόνο πρὸς τοὺς σκληρὰ ἐργαζόμενους Ἀλβανοὺς ἀλλὰ καὶ πρὸς κάποιους κουφιοκέφαλους Ἕλληνες ποὺ εἶναι πρόθυμοι νὰ μάθουν γιὰ τὰ κακὰ ποὺ ἔπραξαν οἱ Ἕλληνες εἰς βάρος τῶν ἄλλων καὶ ὄχι γιὰ τὰ κακὰ ποὺ ἔπραξαν καὶ πράττουν οἱ ἄλλοι εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. Ἕνα παράδειγμα: Τὶ ποσοστὸ ἐγκλη­ματικότητας παρατηρεῖται μεταξύ τῶν ἐγκατε­στημένων στὴν Ἑλλάδα Ἀλβανῶν; Τὶ ποσότητες ναρκωτικῶν καὶ ἄλλων λαθραίων εἰδῶν δια­κινοῦνται ἀπὸ τὴν Ἀλβανία πρὸς τὴν Ἑλλάδα; Οἱ νέοι μας, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἐπίσημα χείλη ἤ ἀπὸ «ἔγκυρα» ἔντυπα ἤ «ἔγκριτους» συγγραφεῖς ἀκοῦνε γιὰ τὸ μαρτυρολόγιο τῶν Τσάμηδων. Τὸ τὶ εἶναι οἱ Τσάμηδες καὶ τὸ τὶ ἔπραξαν σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος, τὸ ἔχουμε δείξει στὸ βιβλίο μας «Ἀλβανοὶ-Ἀρβανίτες-Ἕλληνες» ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ ἐκδοτικὸ οἶκο Ι. Σιδέρη. Ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι σήμερα ἔκανε ἑπτὰ ἐκδόσεις καὶ τώρα τείνει πρὸς ἐξάντληση. Ἀπὸ τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποσπῶ μερικά στοιχεῖα γιὰ τὸ τὶ ἔπραξαν οἱ Τσάμηδες στὴν Θεσπρωτία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Κατοχῆς, στενὰ συνεργαζόμενοι μὲ τοὺς Ἰταλοὺς ἀρχικὰ καὶ μὲ τοὺς Γερμανοὺς λίγο μετὰ. Ἐν πρώτοις ἐκτέλεσαν τὸν πατριώτη μου νομάρχη Βασιλάκο καὶ περί τοὺς 50 προκρίτους τῆς Παραμυθιᾶς. Ὑπολογίζεται ὅτι δολοφόνησαν 632 ἄτομα, ἐξαφάνισαν καὶ ἀπήγαγαν ἄλλα 428. Καταλογίζονται ἀκόμη σὲ βάρος τους 209 βιασμοὶ (εἶναι περισσότεροι ἀλλὰ πολλὲς γυναῖκες ἀπέκρυψαν τὸ πάθημά τους) καὶ 31 ἀπαγωγὲς. Ἀκόμη λεηλάτησαν 53 χωριὰ καὶ πυρπόλησαν 2.332 σπίτια. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴ λεηλασία τῶν ἀγροτικῶν νοικοκυριῶν, οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἀνατριχιαστικοὶ. Ἔκλεψαν 37.556 αἰγοπρόβατα, 9.285 βοοειδῆ, 4.185 ἱπποειδῆ (ἄλογα, μουλάρια, γαϊδούρια), 30.000 πουλερικὰ καὶ ἐπειδὴ τὸ κλέψιμο θέλει μέλι, προσέθεταν στὰ λάφυρά τους καὶ 742 κυψέλες. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ δὲν εἶναι αὐθαίρετοι. Εἶναι καρπὸς ἐξονυχιστικοῦ δικαστικοῦ ἐλέγχου. Ἀλλὰ, τὶ χρεία ἔχομεν ἄλλων μαρτύρων ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ φυγή τους, μέσῳ τῆς Κονισπόλεως, μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν; Ὑποστηρίζουν ὅτι ἔφυγαν διωκόμενοι ἀπὸ τὸν Ζέρβα. Ἀλλ’ ὁ Ζέρβας σὲ λίγο καὶ γιὰ λίγο διώχτηκε ἀπὸ τὴν Ἤπειρο ἀπὸ τὸν Βελουχιώτη. Γιατὶ τότε δὲν ἐπέστρεψαν; Καὶ ὅταν τελείωσε τὸ αἱματοκύλισμα στὴν Ἑλλάδα, γιατὶ δὲν ἔθεταν θέμα ἐπιστροφῆς; Δυστυχῶς, ὅλα τὰ στραβὰ ἄρχισαν μετὰ τὴ βιαστικὴ ἄρση τοῦ ἐμπόλεμου. Εἶχα εἰδοποιήσει σχετικὰ τὸν κάποτε φίλο Κάρολο Παπούλια: Παρότι ἡ λέξη «μπέσα» εἶναι ἀλβανικὴ, οἱ Ἀλβανοὶ πολιτικοὶ δὲν ἔχουν... μπέσα! Ἐμεῖς τοὺς ἀντιμετωπίζουμε μὲ βλακεία κι ἐκεῖνοι μὲ μπαμπεσιὰ καὶ πονηρία. Νὰ τὰ καζάντια μας!