Ιστορικός - Συγγραφέας

Ἡ Μικρασιατική Ἐκστρατεία (1919-1922): Ἀπό τό Ἔπος στήν Τραγωδία

Ἡ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία δὲν εἶναι μόνο μέγιστο πάθημα, εἶναι καὶ μέγιστο μάθημα. Ξεκίνησε ὡς ἡ μεγαλύτερη νεοελληνικὴ ἐποποιία καὶ κατέληξε στὴ μεγαλύτερη τραγωδία: στὸν ξεριζωμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὶς πατρογονικές του ἑστίες τῆς Ἀνατ. Θράκης καὶ τῆς Μ. Ἀσίας.

Οἱ Ἕλληνες, ὅπως εἶπε ὁ Κεμάλ, δὲν ἡττήθηκαν, αὐτοηττήθηκαν. Ὁ Κεμὰλ ἁπλῶς τοὺς ἔδωσε τὴ χαριστικὴ βολή. Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς κατὰ τὰ ἔτη 1919-1922 πραγματοποίησε στρατιωτικὰ ἐπιτεύγματα ποὺ ἐντάσσονται στὶς λαμπρότερες σελίδες τῆς στρατιωτικῆς μας ἱστορίας. Εἶχε, ὅμως, μέσα στὶς φλέβες του τὸ σπέρμα τῆς ἥττας: διχασμένη πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἡγεσία. Στὴν πιὸ μεγάλη στιγμὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ μᾶς ἔλειψε ἡ μεγαλοψυχία. Οἱ μεγάλες στιγμὲς ἀπαιτοῦν καὶ μεγάλες ψυχές. Ὁ πολιτικὸς φανατισμὸς στενεύει τὰ ὅρια τῆς ψυχικῆς εὐρυχωρίας. Ἡ Ἑλλάς, ἐνῶ ἐμάχετο κατὰ τοῦ Κεμάλ, ἐμάχετο καὶ κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ της. Καὶ στὶς δυὸ φάσεις (Βενιζελικὴ -Βασιλικὴ) οἱ μισοὶ Ἕλληνες ὑπονόμευαν τοὺς ἄλλους μισούς. Ἡ ἥττα ἦταν τὸ θλιβερὸ πεπρωμένο μας.

Τὰ διδάγματα ποὺ προσφέρει ἡ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία εἶναι πολλά. Τὸ πρῶτο, ὅταν οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦν, θαυματουργοῦν (βλ. βαλκανικούς). Ὅταν διχάζονται ἐγκληματοῦν κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ τῆς πατρίδας. Δεύτερον, στὶς μεγάλες ἐπιδιώξεις μας νὰ ἀξιοποιοῦμε τοὺς «συμμάχους» καὶ ὄχι νὰ μᾶς ἀξιοποιοῦν οἱ «σύμμαχοι». Σύμμαχος τῶν συμμάχων εἶναι μόνο το συμφέρον. Τρίτον, οἱ ξεριζωμένοι πρόσφυγες ρίζωσαν στὸ μητροπολιτικὸ ἔδαφος καὶ γρήγορα ἔδωσαν ἀγλαοὺς καρπούς. Ἔγιναν ἀτμομηχανὴ τῆς προόδου. Μὲ σκληρὴ ἐργασία μετέγραψαν τὴν τραγωδία σὲ δημιουργία, τὸ δράμα σὲ θαῦμα. Τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ κάνουμε καὶ σήμερα. Μὲ σκληρὴ παραγωγικὴ ἐργασία νὰ μετατρέψουμε τὴν κρίση σὲ βρύση προόδου. Σὲ ἐφαλτήριο γιὰ νέες ἐκτινάξεις. Νὰ διώξουμε ἀπό πάνω μας τὶς ἀρχαῖες σκουριές. Ἀρκεῖ νὰ θυμόμαστε πάντα το λόγο τῆς Ἰοκάστης: «οὐκ ἐπαισχύνεσθε χώρας οὕτω νοσούσης, ἴδια κινοῦντες κακά;»

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σὲ ὅσους καὶ ὅσες θέλησαν νὰ μεταφέρουν τὴν Μικρασιατικὴ Ἐποποιία καὶ τραγωδία, σὲ κωμωδία, μιλώντας περὶ «συνωστισμοῦ» ἤ ἀσεβώντας πρὸς τὴ μνήμη τῶν μαρτύρων τοῦ Ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἀσέβεια πρὸς τοὺς νεκρούς μᾶς ἔφερε στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ.

 

Έτος Έκδοσης: 
2013
Εκδoτικός Οίκος: 
Real News