Ιστορικός - Συγγραφέας

Χώρα φτωχῶν σκλάβων

Πηγή: 
Κόντρα

Ενα μεγαλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἔβγαλε τὸ βαρύ χειμώνα –κι ἔπεται συνέχεια– στὸ κρεβάτι. Πέρα ἀπὸ τὰ παραδοσιακὰ γρίππη καὶ κρυολογήματα, εἴχαμε –παρά τὰ ἐμβόλια– πνευμονίες, γαστρεντερίτιδες καί ἄλλα συναφῆ. Κατὰ τὴν ἐκτίμηση φίλου ἰατροῦ, ὅλη αὐτὴ ἡ ἐπιδρομὴ νόσων ὀφείλεται στὶς κακές συνθῆκες ὑγιεινῆς καὶ στὴν εἰσαγωγὴ –διὰ τῶν προσφύγων– νέου τύπου ἰῶν, μικροβίων καὶ λοιπῶν νοσοφόρων καταστάσεων. Ἦταν ἀναπόφευκτο. Ἀπό παλιὰ ὅλες οἱ ἀσθένειες ἔρχονταν ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Αὐτὴ ἡ «εἰσαγωγὴ» ἀσθενειῶν ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴν Εὐρώπη αὐξήθηκε, ὅταν ἄρχισε ἡ ἰμπε­ριαλιστικὴ ἐπέκταση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων πρὸς τὸ χῶρο αὐτὸ, ὁπότε ὁ ἐκεῖ πληθυσμὸς ὑποχρεώθηκε νὰ προσαρμοσθεῖ σὲ ἕναν πιὸ ἀνθυγιεινὸ τρόπο ζωῆς καὶ νὰ γίνει «ἐκτροφεῖο» ἐπιδημιῶν. Ὁ Ἀλ. Παπαδιαμάντης, μὲ ἀφορμὴ μιὰ χολέρα ποὺ ἔπληξε τὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ ἡ ὁποία «ἐκ μεταγραφῶν» ἦλθε ἀπὸ τὰ ἐδάφη τῆς τότε ἀπέραντης Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἔγραψε μία πολύ διδακτικὴ καὶ γιὰ τὸ σήμερα νουβέλλα ὑπὸ τὸν τίτλο «Βαρδιάνος στὰ Σπόρκα». Ἐκεῖ στιγματίζει τὴ στάση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, «ποὺ δὲν εὗρον ποτὲ συμφέρον νὰ βιάσωσι τὴν Πύλιν, ὅπως ἐφαρμόσῃ τελεσφόρα ὑγειονομικὰ μέτρα εἰς τὴν κοιτίδα τοῦ μωαμεθανισμοῦ, ἐν Ἀραβίᾳ. Ἡ ταλαίπωρος Ἀνατολὴ ὑπῆρξε καὶ τότε, ὥς τώρα καὶ πάντοτε, ὑπὸ τε γεωγραφικὴν καὶ κοινωνικὴν, ὑπὸ πολιτικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἔποψιν ἄφρακτος ἀμπελὼν»!

Καὶ αὐτὰ γράφονταν τὸ 1894. Σήμερα, τὸ 2017, εὔλογα κανείς διερωτᾶται, γιατὶ οἱ νέοι Μεγάλοι τῆς γῆς δὲν ἐκβιάζουν τὸν διάδοχο τῆς Πύλης, τὴν κυβέρνηση Ἐρντογάν, νὰ μὴ μᾶς στέλνει πεσκέσι καθημερινὰ καραβιὲς προσφύγων; Ἄς μὴν ἀναφερθοῦμε στὰ τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς καὶ ἄς περιορισθοῦμε στὴ δικὴ μας περιοχή. Ποῦ θὰ μᾶς ὁδηγήσει ἡ κατάσταση αὐτὴ; Ἄς μὴν παριστάνουμε τὸν ἀόμματο κατὰ τὸν τρόπο τοῦ Μίμη Φωτόπουλου στὴν «Κάλπικη Λίρα». Ἡ μέλλουσα κατάσταση θὰ εἶναι φρικτὴ. Μὲ τὴ συσσώρευση προσφύγων, ποὺ μελλοντικὰ θὰ αὐξηθοῦν λόγῳ νέων ἀφίξεων καὶ λόγῳ νέων ἀπελάσεων ἀπὸ τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, στὴν Ἑλλάδα θὰ σχηματισθεῖ μία τεράστια μᾶζα φτωχῶν σκλάβων, ποὺ θὰ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἐργασθοῦν γιὰ ἕνα πιάτο φαΐ, νὰ δουλέψουν ἀπεριόριστες ὧρες καὶ χωρὶς ἐγγυήσεις ἰατρο­φαρμακευτικῆς περιθάλψεως, χωρὶς γενικὰ καμμία πρόνοια γι’ αὐτοὺς καὶ τὰ παιδιὰ τους. Θὰ γίνουν ἕνα φθηνὸ κρέας γιὰ τὶς σύγχρονες ἐργατομηχανές. Καὶ τότε φυσικὰ θὰ ἀρχίσουν οἱ ἐπενδύσεις! Οἱ πρόσφυγες θὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἐργατικό, ἀγροτικό καὶ ὑπαλληλικό προσωπικὸ καὶ οἱ πλέον μορφωμένοι, ἰδίως οἱ διπλωματοῦχοι, θὰ ἀξιο­ποιηθοῦν σὲ διάφορα ἐπιστημονικὰ ἐπαγγέλματα. Φυσικά, μέσα σὲ ἕνα τέτοιο πλαίσιο ἐργασίας οἱ ἐργατικὲς καὶ ὑπαλληλικὲς κατακτήσεις θὰ ἐκμηδενισθοῦν, ὁπότε οἱ Ἕλληνες ἐργάτες, ὑπάλληλοι, ἐπιστήμονες θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ ὑποταχθοῦν ἤ, ὅσοι εἶναι νέοι, νὰ ξενιτευθοῦν καὶ νὰ ζήσουν οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς σὲ κατάσταση προσφυγιᾶς στὸ ἴδιο σχεδὸν ἐπίπεδο μὲ αὐτὸ ποὺ ζοῦν οἱ πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα. Ἀφήνω τὶς συγκρούσεις γιὰ τὸν ἔλεγχο ζωτικῶν χώρων ποὺ θὰ ἀναπτυχθοῦν ἀνάμεσα στοὺς ξένους. Ἀφήνω τὴν ἐγκληματικότητα, τὰ ναρκωτικά, τὴν πορνεία καὶ ὁσονούπω καὶ τὴν τρομοκρατία. Τὴν ὁποία δὲν γεννᾶ ἡ θρησκοληψία, τὴν γεννᾶ ἡ ἐξαθλίωση καὶ ἡ δυστυχία.

Δυστυχῶς, ὁ ναρκισσικὸς ὀπτιμισμὸς τοῦ πρω­θυπουργοῦ ὅτι ἐμεῖς θὰ βαρᾶμε τὸ νταούλι καὶ ἡ Εὐρώπη θὰ χορεύει, δημιούργησε ἀρχικὰ μιὰ νανουριστικὴ ἐπανάπαυση ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Ὅτι οἱ πρόσφυγες ἁπλῶς «λιάζονται» καὶ ὅτι θὰ κάνουν ἐπενδύσεις! Κι ὅμως ὅλα πῆγαν στραβά. Ἡ Τουρκία μᾶς τραβᾶ ἀπὸ τὸ καπίστρι. Καὶ ἡ Εὐρώπη, ἀντὶ νὰ παραστέκεται, ἀπειλεῖ. Ἡ φαντασιακὴ ὀπτικὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔγινε πίστη τοῦ λαοῦ ἐπὶ μῆνες. Τώρα αὐτὸς ὁ λαὸς τοῦ γυρίζει τὴν πλάτη. Δικαίωμὰ του. Ἀλλὰ δὲν εἶναι δικαίωμὰ του νὰ γυρίζει τὴν πλάτη στὰ προβλήματα. Διότι τότε θὰ δεχθεῖ κι ἄλλη πισώπλατη μαχαιριά.