Ιστορικός - Συγγραφέας

Μία Βόμβα στὸ... Λαύριο!

Πηγή: 
Κόντρα

ΤΟ Επί αἰῶνες ἱστορικὰ ἀφανὲς Λαύριο, μετὰ τὴν ἀναγέννησή του, χάρη στὰ πολύτιμα μεταλλεύματὰ του, ἦλθε συχνὰ στὸ προσκήνιο τῆς δημοσιότητας λόγῳ διαφόρων συμβάντων μὲ κορυφαία περίπτωση τὰ περίφημα «Λαυρεωτικὰ», γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχω γράψει ὁλόκληρη σειρὰ ἄρθρων πρὸ 25 ἑτῶν στὴν ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος». Κάποτε ὅμως τὸ Λαύριο ἦλθε στὴ δημοσιότητα ἐξ αἰτίας μιᾶς... Βόμβας! Δὲν πρόκειται περὶ κάποιου ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ ἀλλὰ περὶ μιᾶς ἐκρηκτικῆς πριγκίπισσας τῆς δυναστείας Βόμβα ποὺ κατεῖχε τὸ θρόνο τῆς Νεαπόλεως στὴν Ἰταλία. Ὅταν ὅμως ἔγινε τὸ περίφημο «Ριζορτσιμέντο», δηλαδή ἡ ἔνωση τῶν ἰταλικῶν κρατιδίων καὶ ὁ σχηματισμὸς τοῦ ἰταλικοῦ κράτους χάρη στὸ κίνημα τοῦ Γαριβάλδη καὶ τοὺς πολιτικοὺς χειρισμούς τοῦ Καβούρ, ὁ βασιλιάς τῆς Νεαπόλεως Βόμβα ἐξέπεσε τοῦ θρόνου της. Ἡ κόρη του ὅμως ἔφυγε κρυφὰ ἀπὸ τὴν Νεάπολη καὶ κατὰ τὴν ἰταλικὴ ἀστυνομία παρέλαβε ἀπὸ τὸ βασιλικὸ θησαυροφυλάκιο μεγάλο μέρος πολυτίμων λίθων καὶ χρυσοῦ. Τοῦτο ἔπραξε διότι ὁ Καβοὺρ δὲν ἀνεγνώρισε τὰ φυσικὰ δικαιώματὰ της ἐπὶ τοῦ ναπολιτάνικου θρόνου. Ἡ πριγκίπισσα μετὰ τὴ δραπέτευσή της ἐξαφανίστηκε. Ἡ ἰταλικὴ ἀστυνομία, μὲ πρόσχημα τὴν κλοπὴ, τὴν ἀναζητοῦσε σὲ κάθε σημεῖο πιθανῆς καταφυγῆς. Φυσικὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Ἔτσι ἕνα πρωί ὁ Ἰταλὸς πρεσβευτὴς παρουσιάστηκε στὸν τότε πρωθυπουργὸ καὶ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Χαρ. Τρικούπη καὶ τοῦ ζήτησε νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς πριγκίπισσας καὶ τῶν κλοπιμαίων. Ὁ  Τρικούπης ἄκουσε ἀπαθὴς τὴν παράκληση τοῦ Ἰταλοῦ πρεσβευτῆ ἀλλὰ δὲν τοῦ ἔδωσε καμμιὰ ἐπίσημη διαβεβαίωση γιὰ διεξαγωγή ἐρευνῶν. Κάλεσε ὅμως τὸν τότε γραμματέα τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἀστυνομίας Κ. Θωμόπουλο, ποὺ ἐπί ἔτη πολλά ἦταν καὶ ἀρχηγός τῆς μυστικῆς ἀστυνομίας καὶ τοῦ ζήτησε νὰ ἀρχίσει ἐπισταμένες ἔρευνες γιὰ τὴν εὕρεση τῆς γαλαζοαίματης... Βόμβα. Μὲ βάση τὶς πληροφορίες τοῦ Ἰταλοῦ πρεσβευτῆ, ἡ ἐν λόγῳ πριγκίπισσα εἶχε ἀρχικὰ διαφύγει στὴν ἀγγλοκρατούμενη τότε Μάλτα. Ἀκολούθως, χάθηκαν τὰ ἴχνη της. Κατὰ τὸν Ἰταλὸ πρεσβευτὴ, ὁ πιθανώτερος τόπος καταφυγῆς ἦταν ἡ Ἑλλάδα, καὶ πιὸ συγκεκριμένα ὁ Πειραῖας καὶ τὸ Λαύριο, ὅπου εἶχαν σχηματισθεῖ παροικίες Μαλτέζων, ποὺ ἔφευγαν ἀπὸ τὸ ἄγονο νησί τους καὶ κατέφευγαν σὲ ἄλλους τόπους πρὸς ἀναζήτηση καλύτερης τύχης. Στὴν Ἑλλάδα ἔφθασαν, ὅταν, μετὰ τὴν Ἐπανάσταση, ἡ πρωτεύουσα μεταφέρθηκε ἀπὸ τὸ Ναύπλιο στὴν Ἀθήνα καὶ χρησιμοποιήθηκαν ὡς ἀχθοφόροι. Ὅταν ἄρχισε ἡ ἀνάπτυξη τοῦ Πειραιᾶ καὶ τοῦ Λαυρίου, ἦλθαν καὶ ἄλλοι Μαλτέζοι πού ἀσχολοῦνταν κυρίως μὲ τὴν ἁλιεία ἤ μὲ δουλειὲς τῆς θάλασσας καὶ τοῦ λιμανιοῦ. Ἐξ αὐτοῦ ὁ Κ. Θωμόπουλος ἔβγαλε τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πριγκίπισσα, ἄν ὄντως εἶχε καταφύγει στὴν Ἑλλάδα μὲ κάποιο μαλτέζικο σκάφος, θὰ βρισκόταν στὸν Πειραιᾶ ἤ στὸ Λαύριο, καλυπτόμενη ἀπό τοὺς ἐκεῖ πολυάριθμους Μαλτέζους. Μετὰ ἀπό μία ἑβδομάδα καὶ κατόπιν ἐπισταμένων ἐρευνῶν ὁ Θωμόπουλος ἐντόπισε τὴν πριγκίπισσα, ποὺ μᾶλλον εἶχε καταφύγει στὸ Λαύριο, καὶ ξαφνικὰ παρουσιάστηκε ἐνώπιὸν της. Ἡ πριγκίπισσα Βόμβα τρόμαξε σὰν νὰ ἔσκασε δίπλα της... βόμβα. Φοβήθηκε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ τὴν παραδώσει στὶς ἰταλικὲς ἀρχὲς, ὁπότε... καλὰ ξεμπερδέματα! Ὁ  Θωμόπουλος ὅμως, σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές τοῦ Τρικούπη ποὺ δὲν ἤθελε διπλωματικὲς περιπλοκὲς, τὴ διαβεβαίωσε ὅτι δὲν διατρέχει κανέναν κίνδυνο, ἀρκεῖ νὰ πεισθεῖ νὰ ἀναχωρήσει μυστικὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ πριγκίπισσα πείσθηκε καὶ ὁ Θωμόπουλος τὴ φυγάδευσε γιὰ τὴν Αἴγυπτο. Δὲν εἶναι γνωστό, ἄν ἄφησε στὸν τόπο μας κάτι ἀπὸ τὸν πολύτιμο θησαυρὸ, ποὺ ὅπως ἔλεγαν οἱ ἰταλικὲς ἀρχὲς, εἶχε ὑπεξαιρέσει. Τοῦτο –κατ’ ἐμὲ– εἶναι ἀσύστατο, διότι, ἄν ὄντως ἡ Βόμβα εἶχε θησαυρὸ, θὰ εἶχε καταφύγει – ὅπως τόσοι πολλοί– στὴν Ἀμερική.