Ιστορικός - Συγγραφέας

Μέγας Ἀλέξανδρος: Ὁ Ἄνθρωπος Φαινόμενο

Στόν «Ἐρωτόκριτο» τοῦ Βιτσέντζου Κορνάρου, πού ὑπῆρξε ἡ οἱονεί «Ἰλιάς» τοῦ νεώτερου ἑλληνικοῦ κόσμου στά χρόνια της σκλαβιᾶς καί ἐπί ἕναν αἰῶνα μετά, στό κεφάλαιο τῆς «γκιόστρας» (=κονταρομαχίας), ἀνάμεσα στούς κονταρομάχους πού συμμετεῖχαν στό ἀγώνισμα ἦταν κι ἕνα παλληκάρι, τό ὁποῖο ὁ Κορνάρος στολίζει μέ ἰδιαίτερη χάρη:

«Μέ σπούδα καί μέ προβολή ἐπρόβαλε ὡς λιοντάρι

ὁ ἀφέντης τῆς Μακεδονιᾶς τ’ ὄμορφο παλληκάρι·

ἦτον εἰκοσιενούς χρονοῦ ὄμορφος κοπελιάρης,

πολλά μεγάλης δύναμης, πολλά μεγάλης χάρης·

τραγουδιστής, ξεφαντωτής καί νυκτογυρισμένος».

Θαρρῶ, πώς μέ τούς στίχους αὐτούς ὁ Κορνάρος ἔχει ὑπόψη του τήν εἰκόνα τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὅπως τόν φαντάζονταν αὐτός καί ὁ λαός σ’ ἐκεῖνα τά χρόνια. Ἀλλ’ ἐπειδή ἡ οἰκονομία τοῦ ἔργου ἀπαιτοῦσε νά βγεῖ νικητής στή «γκιόστρα» ὁ Ἐρωτόκριτος, ὁ Κορνάρος ὀνομάζει τόν «ἀφέντη τῆς Μακεδονιᾶς» Νικοστράτη· δέν θά μποροῦσε οὔτε αὐτός, οὔτε οἱ ἀναγνῶστες καί οἱ ἀκροατές τοῦ ἔργου του, νά θεωρήσουν τόν Ἀλέξανδρο ἡττημένο! Στή συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπό τήν ἀρχαία ἐποχή ἕως σήμερα, ὁ Ἀλέξανδρος πέρασε ὡς «ἀήττητος παῖς»· ἦταν τό σύμβολο τοῦ ἀκατάβλητου ἥρωα. Κι ἔτσι παρέμεινε ὡς τά νεώτερα χρόνια στό διασημότερο λαϊκό ἀνάγνωσμα τῆς Τουρκοκρατίας, τή «Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξανδρου» καί στά μετεπαναστατικά χρόνια χάρη στό «Θίασο τῶν Σκιῶν», ὅπου στό δικό του «Πάνθεο» ἡ πιό ὡραία καί συνάμα ἡρωική μορφή εἶναι αὐτή τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ὁ λαός μας δέν γνώρισε τόν Ἀλέξανδρο πρῶτα μέσω τοῦ σχολείου ἤ τοῦ πανεπιστημίου οὔτε μέσω κάποιας πολιτικῆς προπαγάνδας. Τόν εἶχε πάντα μέσα στήν ψυχή του, στούς θρύλους, στίς παραδόσεις του. Ἔτσι δέν εἶναι τυχαῖο πού ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ὅπως κι ὁ παππούς του, ὅπως καί δεκάδες πολιτικοί καί στρατιωτικοί του Ἀγώνα τοῦ 1821 ἔφεραν τό ὄνομα Ἀλέξανδρος.

Έτος Έκδοσης: 
2015
Πρώτη Έκδοση: 
2014
ISBN: 
978-960-8411-37-1
Εκδoτικός Οίκος: 
ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ