Ιστορικός - Συγγραφέας

Η Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922),Από το έπος στην τραγωδία, τόμος Β΄

Ὁ Β' τόμος καταγράφει τὴν μετάπτωση στήν τραγωδία, ποὺ ὁδήγησε στὴν Καταστροφὴ τῆς Σμύρνης καὶ τὴν ἀπο­χώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ μαζὶ μὲ 1,5 ἑκ. προσφύγων. Καὶ ὁ κ. Καργάκος ἀποδίδει τὴν μετάπτωση στον λαϊκισμὸ καὶ στην ἀδυναμία τῆς Ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας να κατανοήσῃ ποιές ἔπρεπε νά εἶναι οἱ κινήσεις στό διαπλασθὲν νέο διεθνὲς περιβάλλον τοῦ 1920 καὶ ἑξῆς.

Ἡ στήριξις τοῦ Λόυδ Τζὼρζ δεν ἀποτελοῦσε καὶ στήριξη τῆς Βρεταννίας ὅπως ἐνομίζετο, ἐνῶ ἡ Ῥωσία ὑπὸ τὸν Λένιν ἐνίσχυε τὸν Κε­μὰλ καὶ ἡ Γαλλία καὶ ἡ  Ἰταλία ἐπίσης διότι διέβλεπαν στὴν νέα Τουρ­κία μία σημαντικὴ ἀγορὰ τῶν προϊόντων των.

Ἡ ἐργασία τοῦ κ. Καργάκου προσθέτει ἕνα σημαντικὸ ἀπόκτη­μα στήν περὶ Μικρασιατικῆς Ἐκστρατείας βιβλιογραφία. Μὲ νηφά­λιο ὕφος, διάθεση ἀντικειμενικότητας καὶ στοχαστικὴ προσέγγιση τῶν τότε παθῶν, προσφέρει στον ἀναγνώστη ἕνα βιβλίο ποὺ ἄριστα εἶναι δυνατὸν να ἀποτελέσῃ εἰσαγωγὴ τοῦ μὴ γνωρίζοντος σὲ ἐξα­κριβωμένα γεγονότα καὶ προσεκτικὲς κρίσεις. Κάτι ποὺ στην ἑλλη­νικὴ βιβλιογραφία οὔτε εὔκολο εἶναι οὔτε σύνηθες. 

Έτος Έκδοσης: 
2010
ISBN: 
978-960-8411-23-4
Εκδoτικός Οίκος: 
ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ