Ιστορικός - Συγγραφέας

Η Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922),Από το έπος στην τραγωδία, τόμος Α΄

Τὸ δίτομο αὐτὸ ἔργο εἶναι καρπὸς μακροῦ προβληματισμοῦ καὶ ἐνασχολήσεως ἐπὶ τοῦ θέματος, ἀφοῦ ἄλλωστε εἶχε ἐκδώσει καὶ τὸ 1984 μία μικρότερη μελέτη: Ὁ Μικρασιατικὸς Πόλεμος (ἐκδ. Gutenberg). Εἶναι ἐπίσης καρπὸς τῆς διδασκαλίας του στό Λαϊκὸ Πανε­πιστήμιο τῆς «Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ» καὶ νεώτερης ἐρεύνης τῆς πλουσιωτάτης βι­βλιογραφίας ἐπὶ τοῦ θέματος. Ὁ κ. Καρ­γάκος προσφέρει κάτι πραγμα­τικὰ διαφορετικό. Δέν υἱοθετεῖ καμμία ἐκ τῶν δύο ἀντιμαχομέ­νων θέσεων περὶ τῆς Μικρασια­τικὴς Ἐκστρατείας, οὔτε τῶν Βενιζελικῶν, οὔτε τῶν Ἀντιβενιζελικῶν.

Προσεγγίζει τὸ ζήτημα ἐξ ἀποστάσεως καὶ χωρὶς συναι­σθηματικὴ δέσμευση καὶ ἰδιαίτερο θαυμασμὸ πρὸς πρόσωπα καὶ μορφές. Ἔτσι ἐπιτελεῖ πράγματι τὸ ἔργο τοῦ ἱστορικοῦ, ποὺ ἔχει ὣς καθῆκον τὴν καταγραφὴ τῶν γεγονότων πρωτίστως «ἵνα μὴ ἐξίτηλα γένηται». Προστασία τῆς μνήμης εἶναι τὸ ἔργο τοῦ ἱστορικοῦ ὅπως τὸ κατανοεῖ ὁ κ. Καργάκος καὶ αὐτὸ ἐπιχειρεῖ πάντοτε. Ἐπειδὴ ὅμως δεν παύει οὒδ' ἐπὶ στιγμὴν νά εἶναι καὶ Δάσκαλος, ἀντλεῖ για τὸν ἀναγνώστη του καὶ τὰ δέοντα διδάγματα ἀπὸ τὰ περιγραφόμε­να γεγονότα, ὥστε ἡ διαφύλαξις τῆς μνήμης νά εἶναι χρησίμη καὶ να συνδράμῃ στην ἀποφυγὴ τῶν αὐτῶν λαθῶν στο μέλλον.

Έτος Έκδοσης: 
2010
ISBN: 
978-960-8411-20-3
Εκδoτικός Οίκος: 
ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ