Ιστορικός - Συγγραφέας

Αἰθιοπία - Ἀβησσυνία Μιά Ἑλλάδα στήν Ἀφρική

Ἱστορικό καί ταξιδιωτικό ὁδοιπορικό. Ἀνακαλύπτεις µ’ αὐτό µιὰ ἄλλη Ἑλλάδα πού ἀποτύπωσε τή σφραγῖδα τῆς πολιτιστικῆς, θρησκευτικῆς καί οἰκονοµικῆς δραστηριότητας στήν Αἰθιοπία ἀπό τ’ ἀρχαῖα χρόνια ὥς τήν ἐντελῶς πρόσφατη ἐποχή. Ἀνακαλύπτεις µιά χώρα πού σοῦ δίνει τήν αἴσθηση ὅτι βρίσκεται σέ ἄλλο πλανήτη.

Ἀνακαλύπτεις ἀνθρώπους πού τούς δέρνει ἡ ξηρασία, ἡ φτώχεια καί ἡ δυστυχία ἀλλ’ ἡ ψυχή τους εἶναι γεµάτη πλοῦτο καί ἀρχοντιά. Παιδιά ξυπόλυτα πού περπατᾶνε δεκάδες χιλιόµετρα ‒ὅλα µέ στολή, ὅσο φτωχή‒ γιά νά µάθουν γράµµατα. Στά µάτια τούς εἶδα νά λάµπει λαµπρό τό µέλλον τῆς Αἰθιοπίας. Ἀνακαλύπτεις µνηµεῖα, φυσικά καί ἀνθρώπινα, πού σέ ἀφήνουν ἔκθαµβο. Μπροστά στό µεγαλεῖο τῆς Λαλιµπέλλα σβήνουν ὅλα τά σηµερινά τεχνικά «θαύµατα». Στό βιβλίο, πέρα ἀπό τή δράση τῶν Ἑλλήνων, ὁ ἀναγνώστης θά βρεῖ 200 καί πλέον φωτογραφίες πού κάνουν τήν ἀνάγνωση ἀπολαυστική.

Έτος Έκδοσης: 
2012
Έκδοση: 
A
ISBN: 
978-960-08-0591-8
Εκδoτικός Οίκος: 
Σιδέρης