Ιστορικός - Συγγραφέας

Τό Ἀγκάθι Τῶν Σκοπίων: Ἀπό τό Μακεδονικό ζήτημα στήν ἐμπλοκή τῶν Σκοπίων

Πρὶν ἀπὸ 24 περίπου χρόνια ἕνας παλαίμαχος καὶ πολύπειρος πολιτικός, ὑποδυόμενος τὸν μάντι Κάλχα εἶχε πεῖ ὅτι μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια κανεὶς δὲν θὰ θυμᾶται τὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας. Ἡ προφητεία του «ἐπαληθεύθηκε», ὅπως ἐπαληθεύονται οἱ προφητεῖες τοῦ ...Καζαμία! Ἀντίθετα ἐπαληθεύονται ὅσα ἡ ταπεινότητά μου εἶχε γράψει στὸ περιοδικὸ «ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» τοῦ Κώστα Κύρκου κατὰ τὸ ἔτος 1991 καὶ τὰ ὁποῖα πῆραν μορφὴ βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀπὸ τὸ Μακεδονικὸ Ζήτημα στὴν Ἐμπλοκὴ τῶν Σκοπίων», τὸ ὁποῖο βιβλίο κυκλοφορήθηκε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1992 καὶ ὑπῆρξε ἡ μυστικὴ βίβλος πολλῶν πολιτικῶν, διπλωματικῶν, δημοσιογράφων καὶ λοιπῶν ἐνδιαφερομένων γιὰ τὸ Σκοπιανὸ ζήτημα ἢ «Ἀγκάθι τῶν Σκοπίων», ὅπως προσφυέστατα τὸ ὀνόμασε ὁ μεγάλος μας ἱστορικὸς Σπ. Λάμπρος ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ., ἐπισημαίνοντας τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονοῦσε ἡ σερβικὴ μεγαλοϊδεατικὴ προπαγανδιστικὴ δραστηριότητα στὰ ἀκμάζοντα τότε ἑλληνικὰ κέντρα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Σκοπίων.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ ἐξετάζονται καταλεπτῶς ὅλες οἱ μετέπειτα περιπλοκὲς καὶ ἐμπλοκὲς μέχρι τὴν πρόσφατη ἐποχή, ὅπου ἀναδύθηκε, ὅπως ὁ λαγὸς ἀπὸ τὸ καπέλλο τοῦ ταχυδακτυλουργοῦ, τὸ νεοπαγὲς κράτος τῶν Σκοπίων ὑπὸ τὸ ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας» χωρὶς νὰ εἶναι οὔτε Μακεδονία οὔτε καν δημοκρατία! Ὡστόσο οἱ Σκοπιανοὶ χάρη στὴν προπαγάνδα τους ποὺ εἶχε δραστηριοποιηθεῖ ἀπὸ τὰ χρόνια του Τίτο, χάρη στὴ εὐφυέστερη -σὲ σχέση μὲ τὴν ἑλληνικὴ- ἐξωτερική τους πολιτική, κατόρθωσαν νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὸ ὄνομα Μακεδονία. Καὶ τώρα ἐπιζητοῦν νομιμοποιητικὴ ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θὰ κατοχυρώνει ἐπισήμως ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται ἔναντι μικρῶν καὶ ἀβεβαίων ὑποχωρήσεων. Δύο γενιὲς Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ πολιτικῶν πιάστηκαν «ἀδιάβαστες» σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτό.

Έτος Έκδοσης: 
2018
Έκδοση: 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ISBN: 
978-960-8411-47-0