Ιστορικός - Συγγραφέας

ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πηγή: 
www.sarantoskargakos.gr

Μέ τό κεφαλαιογράμματο ΧΑΛΙΑ δέν ἐννοῶ τά χαλιά πού ἔστρωσαν κάποιοι ἐπιτήδειοι γιά νά πατήσουν ἀνωδύνως οἱ 13 μεταρρυθμίσεις πού ἔγιναν ἀπό τό 1976 κι ἐδῶθε. Ὅμως χάρη στά χαλιά πού πατήσανε τήν... πατήσαμε! Ἡ παιδεία μας σήμερα ἔχει τό μαῦρο της τό χάλι. Ἀπό τό 1976, μετά τήν ἀπορρύθμιση τοῦ Ράλλη, πῆρε τό... ράλλυ τῆς κατιούσας. Στά διδακτικά μου χρόνια ἴσχυε τό λεχθέν ἀπό τόν Γκαῖτε: "Ὅλο ψηλότερα ν΄ ἀνεβαίνεις, ὅλο μακρύτερα νά κοιτᾶς". Σήμερα ἰσχύει τό ἀντίθετο:

"Ὅλο βαθύτερα νά κατεβαίνεις, ὅλο κοντύτερα νά κοιτᾶς". Οἱ φετινές βαθμολογίες τῶν Πανελλαδικῶν βεβαιώνουν τοῦ λόγου τό ἀληθές. Πλήρης βαθμολογική καταβαράθρωση ὄχι μόνο στά γλωσικά μαθήματα ἀλλά καί στή Φυσική  καί στά Μαθηματικά. Οἱ κρανιόκενοι πολιτικοί καί οἱ σύμβουλοί τους πού "ἱερούργησαν" (δέν γράφουμε γιά λόγους ἀσφαλείας κακούργησαν) στό ὑπουργεῖο ὑπνοπαιδείας, δέν κατάλαβαν ὅτι πάντα τά μαθήματα εἶναι γλῶσσα. Καί χωρίς πλούσια γλῶσσα οὔτε πλούσια Μαθηματικά, πὔτε πλούσια Φυσική μπορεῖς νά διδαχθεῖς. Διερωτῶμαι: τί βαθμούς θά ἔπαιρναν τοῦτα τά ἄμοιρα παιδιά ἄν ἐξετάζονταν ἐπί ἀπεριορίστου καί ἀγνώστου ὕλης, ὅπως ἐξεταζόμαστε ἐμεῖς καί ἀργότερα οἱ μαθητές μας; Θά πάτωναν κυριολεκτικά. Δυστυχῶς ἡ παιδεία τῆς εὐκολίας, ἡ παιδεία τῆς παιδοκολακείας καί τῆς ἥσσονος προσπαθείας, ἡ παιδεία πού θέλει θέματα "βατά" (ἄς ρωτήσουν τά παιδιά οἱ φωστήρες τοῦ ἀντιπαιδαγωγικοῦ ἰνστιτούτου, ἀπό ποῦ βγαίνει ἡ λέξη βατά καί τότε θά καταλάβουν ὅτι ἡ παιδεία μας εἶναι κολλημένη στά βάτα), ἡ παιδεία τῆς ὑψηλῆς βαθμολογίας, ἡ παιδεία τοῦ "ὅλοι μέσα", ἡ παιδεία τῶν ἐθιμικῶν καταλήψεων, εἶναι κατ' οὐσίαν παιδεία ἐγκαταλείψεως τῶν πλέον στοιχειδῶν γνώσεων. Ὑπάρχουν φοιτητές τῆς φιλοσοφικῆς πού ἀγνοοῦν τή διαφορά χρονολογήσεως π.Χ. καί μ.Χ. καί ἀποροῦν γιατί ἡ μάχη τοῦ Μαραθῶνος ἔγινε τό 490 π.Χ. καί ὅτι 10 χρόνια μετά, τό 480 π.Χ., ἔγινε ἡ ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος. Κατά τήν ἐκτίμησή τους, τό 10 χρόνια μετά ἔπρεπε νά μᾶς πάει στό 500! Στρῶστε χαλιά γιά νά περάσουν τά χάλια μας...