Ιστορικός - Συγγραφέας

Συγχαρητήρια ἐπιστολή γιά τὴν ἔκδοση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀπό τόν καθηγητή Θεολογίας Δῆμο Ταυλαρίδη

Χαίροις, ὦ θεολάξευτε, ξυνωρίς. Σὺ γὰρ ἤλεξας ἀμαθίαν εἰς βόθυνον σκοτεινόν. Τὴν διψῶσαν καὶ γέμουσαν ἀλαλίας νεολαίαν ἡμῶν, ἀλεξάνυδρος γέγονας πληρώσασα ταύτην διὰ τρόπου εὐλέξεως καὶ δι' εὐλαλίας.

Κατάῤῥυτος χειμάῤῥους ὁ σὸς λόγος, ὦ Σαράντη, ἐμοὶ τιμία καὶ φιλτάτη ψυχή. Ὀξυγράφος κάλαμος ἐν χειρί σου ἐγεωπόνησε τῇ γραφῇ καρδίας ταῖς αὔλαξι σπόρον τὸν τῆς σοφίας καὶ ἱστορίης ἐπλούτησας τῆς Ἑλλάδος τὸ πλήρωμα.

Δῴη σοὶ Κύριος, τῇ συνεμπόρῳ τοῦ βίου σου, τοῖς τέκνοις καὶ τῷ ἐκγόνῳ ὑμῶν, ὑγείαν κατ' ἄμφῳ καὶ τὴν ἐξ' ὕψους δύναμιν καὶ παραμυθίαν.

Χαῖρε καὶ γράφε, καὶ τοῖς ἡδίστοις γράμμασι παραμυθοῦ ψυχάς ἀπέλπιδας τῷδε τῷ βίῳ.

 

Ἐν Πολυγήρῳ τῇ ἐννεάδι εἰκάδι τοῦ β΄ιδ', ἐν μηνὶ Ἰανουαρίῳ

Μετ' ἀπείρου ἀγάπης, ἐκτιμήσεως καὶ σεβασμοῦ.

Δῆμος καὶ οἱ σὺν ἐμοί

Ἔῤῥωσθε.