Ιστορικός - Συγγραφέας

Δημοψηφίσματα καὶ ἐκλογὲς

Πηγή: 
Κόντρα

Πιστευω ὅτι τὰ δημοψηφίσματα στὴν Καταλωνία καὶ στὸ Κουρδιστὰν, καθὼς καὶ οἱ ἐκλογὲς στὴν Γερμανία θὰ ἔχουν γιὰ τὴ χώρα μας σοβαρώτερες προεκτάσεις ἀπ’ ὅ,τι ἄν γίνονταν σύντομα ἐδῶ ἐκλογὲς. Πάψαμε ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ εἴμαστε ἕνα νησὶ καὶ νὰ μὴ μᾶς ἐπηρεάζει τὸ ὅ,τι γίνεται ἐδῶ κι ἐκεῖ. Ἐξηγοῦμαι: ἄν τελικὰ γίνει –ὅπως κι ἄν γίνει– τὸ δημοψήφισμα στὴν Καταλωνία καὶ ἄν τελικὰ ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἀποσπασθεῖ ἀπὸ τὸν ἱσπανικὸ κορμὸ, θὰ αὐξήσει τὶς αὐτο­διαθεστικὲς διαθέσεις ποὺ ἀναπτύσσονται ἐδῶ, καὶ συγκεκριμένα ἐπί δεκαετίες στὴν Κρήτη.

Κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἐπετείου γιὰ τὴν ἔνωση τοῦ νησιοῦ μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἐπιφανὴς ἱεράρχης ἐνώπιον ἐπισήμων ἀρχῶν καὶ ἀρχόντων ὀνόμασε τοὺς Κρητικοὺς «ἑλληνόφωνους ὀρθοδόξους»! Οἱ Βρεττανοὶ προωθοῦσαν μὲ πράκτορες τὴν αὐτονόμηση ἀκόμη καὶ στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς. Ἔχουν ἀφήσει ἄφθονη σπορὰ, ὄχι μόνο βρεττανική. Ἄς εἴμαστε προσεκτικοὶ καὶ κάποιοι διανοητὲς καὶ κληρικοὶ νὰ μὴ βρίζουν καπηλικώτατα τοὺς Βενιζέλο καὶ Καζαντζάκη, γιατὶ ρίχνουν ἀνεπιγνώτως νερὸ στὸ μύλο τῶν αὐτονομιστῶν.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ Κουρδιστὰν. Οἱ Τοῦρκοι –καὶ εἰδικὰ ὁ Ἐρντογὰν– δὲν ἀποτόλμησαν μέχρι τώρα νὰ προωθήσουν αἴτημα δημοψηφίσματος γιὰ τὴ Δυτικὴ Θράκη, γιὰ νὰ μὴ δώσουν ἀνάλογο πρόσχημα στοὺς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν συνόρων τῆς Τουρκίας Κούρδων νὰ πράξουν κάτι ἀνάλογο. Οἱ Κοῦρδοι ὅμως, λαὸς ἀρχαιότερος στὴν περιοχὴ ἀπὸ τοὺς Τούρκους (τοὺς μνημονεύει ὁ Ξενοφῶν ὡς Καρδούχους) μάχονται –καὶ πάντα μὲ τὰ ὅπλα– γιὰ τὴν αὐτονομία τους. Ἄν τὴν πετύχουν, τότε ὁ Ἐρντογὰν σὰν ἀντίβαρο θὰ ἀπαιτήσει ἀνάλογο δημοψήφισμα νὰ γίνει καὶ στὴ δική μας Θράκη. Ἀργότερα οἱ διάδοχοὶ του θὰ ἀπαιτήσουν κάτι ἀνάλογο γιὰ τὰ νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους, ὅπου διὰ τῆς εἰσροῆς λαθρο­μεταναστῶν, θὰ αὐξάνεται ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμός, ἐνῶ θὰ μειώνεται ὁ ἑλληνικὸς. Ἤδη πολλοὶ κάτοικοι ἐγκατέλειψαν τὶς ἐκεῖ ἑστίες τους. Ἀνεξάρτητα πάντως ἀπό τὸ ἄν θὰ ἔχει ἐπιτυχία τὸ δημοψήφισμα τῶν Κούρδων, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι θὰ γενικευθεῖ ὁ πόλεμος στὴν περιοχὴ, στὸν ὁποῖο πόλεμο, πλὴν τῆς Τουρκίας, θὰ ἐμπλακοῦν Σῦροι, Ἰρανοὶ καὶ Ἰρακινοὶ. Μοιραῖα θὰ ἔχουμε νέα εἰσροὴ προσφύγων πρὸς τὴ χώρα μας, πρᾶγμα ποὺ θὰ αὐξήσει τὶς ἀντιπροσφυγικὲς τάσεις μὲ ἀνάλογες προεκτάσεις στὰ δικὰ μας ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα. Κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ὀνομάσει θετικὸ γιὰ τὴ χώρα μας εἶναι τοῦτο: ἐφόσον ἡ Τουρκία θὰ ἔχει ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο στὴν Ἀνατολὴ, δὲν θὰ ἀποτολμήσει πόλεμο στὴν Δύση, δηλαδὴ ἐναντίον μας, καὶ στὸ Νότο, δηλαδὴ ἐναντίον τῆς Κύπρου. Ἡ ἱστορία ὅμως δείχνει ὅτι πολυμέτωπο πόλεμο ἔκαναν καὶ ὁ Ναπολέων καὶ ὁ Χίτλερ. Ἄς μὴν ἐπαναπαύομεθα.

Καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν Γερμανία. Ἡ κ. Μέρκελ ἀναγνώρισε ὅτι ἡ ἐκλογικὴ της σμίκρυνση ὀφείλεται στὴν μεταναστευτικὴ της πολιτικὴ, κάτι ποὺ συνέβαλε στὴν περαιτέρω ἐπαύξηση τοῦ ἀντι­προσφυγικοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος. Καὶ πάλι ἡ κ. Μέρκελ θὰ σχηματίσει κυβέρνηση (ἀγνοῶ μὲ ποιοὺς) ἀλλὰ γνωρίζω ὅτι θὰ ἐφαρμόσει αὐστηρότερη μεταναστευτικὴ πολιτικὴ. Μὲ κομψό, νομιμοφανῆ τρόπο θὰ ἐπιδιώξει νὰ διώξει ὅσο περισσότερους ξένους μπορεῖ ἀπὸ τὴ γερμανικὴ γῆ. Καὶ θὰ ἦταν καλὸ, ἄν τοὺς ἔστελνε στὴν πατρίδα τους. Ἀλλὰ τοῦτες οἱ πατρίδες φλέγονται ἀπὸ τὶς φωτιὲς ποὺ ἄναψαν Γάλλοι, Ἀμερικανοὶ, Γερμανοὶ, Ἄγγλοι, χωρὶς νὰ ἐξαιρῶ τοὺς Ρώσους. Καὶ ποῦ θὰ πᾶνε παρακαλῶ οἱ διωκόμενοι; Ἀσφαλῶς, στὴν Ἑλλάδα, ποὺ χάνει τὸ δικό της πληθυσμό καὶ γίνεται χῶρος ὑποδοχῆς, διαμονῆς καὶ μόνιμης παραμονῆς μεταναστῶν. Ποὺ τὰ παιδιὰ τους, ὅσα γεννηθοῦν ἐδῶ, θὰ θεωροῦνται νόμιμοι κάτοικοι. Ἀπ’ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση θὰ ἐπωφεληθοῦν οἱ Ἀλβανοὶ ποὺ δὲν θὰ διεκδικοῦν ἁπλῶς μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὰ βιβλία τους ἑλληνικὰ ἐδάφη, ἀλλὰ θὰ ὀργανώσουν ληστρικὲς συμμορίες ποὺ θὰ ἐδρεύουν στὰ ἀκατοίκητα ἠπειρωτικὰ χωριὰ. Καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε καὶ νὰ ἀφήσουμε τὴν πολιτικὴ τῶν «φραπέδων».